Algemene Voorwaarden van Piece of May, gevestigd te Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62256297.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Piece of May en op iedere tussen Piece of May en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Piece of May. Op verzoek zend ik u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Piece of May behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Piece of May erkend.
1.4 Piece of May garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 De door Piece of May opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn een termijn van 30 dagen overschrijdt, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Piece of May worden teruggestort.

3. Prijzen
3.1 Alle aanbiedingen van Piece of May zijn vrijblijvend en Piece of May behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s, Piece of May is vrijgesteld van BTW (KOR regeling) en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd.
Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Piece of May worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kan ik de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor uw rekening.
Uitzondering hierop zijn de artikelen die op bestelling worden gemaakt. Deze kunnen niet worden geretourneerd.

Deze artikelen houden in, met naam data foto of anderzijds persoonlijk.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 kalenderdagen melden per e-mail aan Piece of May onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Piece of May zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, dan behoudt Piece of May zich het recht het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Piece of May neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@pieceofmay.nl zodat ik uw zending verwacht.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Verstuur de producten terug in luchtkussenenvelop, brievenbusdoos of bij pakketpost in een gewone doos.
• Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Bij het terugsturen van de volledige bestelling krijgt u het volledige bedrag teruggestort inclusief verzendkosten en exclusief retourkosten.
• Vermeld uw bank- of girorekeningnummer.
4.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
4.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

5. Garantie
5.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

6. Betalingen
6.1Klant dient betalingen aan Piece of May volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Piece of May is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering (niet van toepassing op maatwerk)
6.2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
6.3 Artikelen kunnen bij Piece of May worden opgehaald, bij ophalen van op maat gemaakte artikelen met persoonlijke gegevens (naam, data etc) kan gevraagd worden om een aanbetaling van tenminste 20% restant kan betaald worden aan de deur d.m.v contant, bankoverschrijving of betaalverzoek.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Piece of May verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Piece of May en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Piece of May op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Piece of May behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Piece of May gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9.2 Alle afbeeldingen op de internetsite van Piece of May zijn eigendom van Piece of May. Afbeeldingen van Piece of May mogen niet gepubliceerd, gekopieerd, overgenomen of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Piece of May.

10. Overmacht
10.1 Piece of May is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Piece of May behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Piece of May gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.3 Indien Piece of May bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Elektronische communicatie en bewijs
11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Piece of May (dan wel door u ingeschakelde derden), is Piece of May niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Piece of May.
11.2 De administratie van Piece of May geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Diversen
12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Piece of May strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Piece of May vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.2 Piece of May is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.